خانواده درمانی

خانواده درماني هم اکنون به عنوان يك شيوه تازه و ارائه مفهومي جديد از نحوه بوجود آمدن مشكلات است. پيش از اين تصورمي شد كه مشكلات مذكور عمدتا نتبجه فرآيندهاي رواني دروني با آسيب شناس[...]

روانشناسی فردی

در روانشناسی فردی این امكان فراهم مي‌آید كه با احساسات و افكار خود آشنایی عمیق بیابید، به علت وجود آنها پي‌ببرید، روابط فردی خود را با دیگران  و با چیزهایی كه زندگی جمعی را مي‌سازن[...]

Self immclation

Family function and social support in Iranian self-immolated women. Mostafavi Rad F1, Anvari MM, Ansarinejad F, Panaghi L. Author information Abstract AIM: The significance of family function and social support in Iranian self-immolated women was investigated in this study. METHODS: In a prospective design, we selected 53 cases (31 self-immolated women and 22 women with unintentional burn) from Tehran and Shiraz burn centre (Motahari and Ghotbeddin Shirazi, respectively). The average age of the experimental group was 26.19 (S=7.11) with a burn percentage of 46.11 (S=25.52), an[...]

نقش سبک های تربیتی والدین در شکل گیری انواع خودها و فاصله بین آن ها در فرزندان

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نقش پیش بینی کننده سبک های تربیتی والدین در چگونگی شکل گیری خودهای واقعی، ایده آل و بایدی و نیز فاصله بین خودهای واقعی با خودهای ایده آل و بایدی در دختران و پسران دانشجو طراحی و اجرا گردید. بدین منظور تعداد 263 نفر دانشجو (136 پسر و 127 دختر) به عنوان نمونه غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های روش تربیتی و مقیاس خودگسستگی (مقیاس اندازه گیری فاصله خودها) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل های همبستگی نشان داد که بین نمرات انواع خودها و ابعاد محبت ـ طرد و کنترل ـ آزادی همبستگی معناداری وجود دارد. با استفاده از تحلیل رگرسیون نش[...]

رابطه سبک های همسرگزینی با کیفیت و پایداری ازدواج

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه انواع سبک‌های همسرگزینی و سازگاری زناشویی اجرا گردید.برای بررسی این مسئله‌ دو مطالعه جداگانه اما مرتبط با یکدیگر انجام شد.در مطالعه نخست رابطه سبک‌های همسرگزینی با سازگاری زناشویی در زنان‌ تهرانی مورد بررسی قرار گرفت.این بررسی نشان داد که سبک‌های همسرگزینی‌"آشنایی قبلی و ازدواج با رضایت خانواده‌"و "خواستگاری و ازدواج با رضایت فرد و خانواده‌"سطح بالاتری از سازگاری زناشویی را در مقایسه با سبک‌های‌"خواستگاری و ازدواج اجباری‌"و"آشنایی قبلی با همسر و ازدواج اجباری‌"در پی دارد.بررسی تحولی سبک‌های ازدواج و سازگاری زناشویی‌ نشان داد که نمره سازگاری زنانی که از طریق‌"خواست[...]

دوره های آموزشی

ارتباط با ما

مدیریت موسس و مسئول فنی: دکتر فاطمه انصاری نژاد

(با نظارت بهزیستی استان تهران)

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، ساختمان پزشکان34، واحد 25، طبقه چهارم، کلینیک روانشناسی آنتیگونه

تلفکس: 88795785

آدرس پست الکترونیک: info@antigoneclinic.com

دریافت نظرات:

Email : info@antigoneclinic.com

“” email=”” hidde_contact=”undefined”]