Blog archives

روانشناسی فردی

در روانشناسی فردی این امكان فراهم مي‌آید كه با احساسات و افكار خود آشنایی عمیق بیابید، به علت وجود آنها پي‌ببرید، روابط فردی خود را با دیگران  و با چیزهایی كه زندگی جمعی را مي‌سازند آشكارتر درك كرده و آنها را بهتر بشناسید و در نگاه كلی شخصیت خود را بهتر درك ‌كنید.

خانواده درمانی

خانواده درماني هم اکنون به عنوان يك شيوه تازه و ارائه مفهومي جديد از نحوه بوجود آمدن مشكلات است. پيش از اين تصورمي شد كه مشكلات مذكور عمدتا نتبجه فرآيندهاي رواني دروني با آسيب شناسي رواني فرد باشند ولذا عقيده برآن بود كه ريشه اغلب مشكلات در تجارب اوايل كودكي است؛ در حالي كه رويكرد خانواداگي براين باور استوار گشته كه اين مشكلات به تعاملات فعلي موجود ميان افراد خانواده و گاهي اوقات ميان افراد و ديگر سيستم هاي اجتماعي مربوط هستند.[...]