روانشناسی فردی

  • 17 آوریل

در روانشناسی فردی این امكان فراهم مي‌آید كه با احساسات و افكار خود آشنایی عمیق بیابید، به علت وجود آنها پي‌ببرید، روابط فردی خود را با دیگران  و با چیزهایی كه زندگی جمعی را مي‌سازند آشكارتر درك كرده و آنها را بهتر بشناسید و در نگاه كلی شخصیت خود را بهتر درك ‌كنید.